Kërko për subjekt


 

Në mbështetje të Ligjit nr.9887, datë 10.3.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar, dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, kontrolluesit publik dhe privatë të cilët disponojnë të dhënën personale "Numër personal” dhe e përdorin për të bërë kërkim në portal, duhet më parë të kryejnë njoftimin për këtë përpunim (aksesimin me numrin personal të subjektit pranë KMDP-së. Kontrolluesit të aksesojnë me këtë të dhënë personale vetëm nëse më parë kur e kanë mbledhur atë, kanë informuar subjektin e të dhënave se do ta përdorin për (apo edhe) këtë qëllim.