· Ligji Nr. 10081, datë 23.2.2009
"PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"

· Ligji Nr.10137, datë 11.5.2009
"PËR DISA NDRYSHIME NË LEGJISLACIONIN NË FUQI PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"

· VKM Nr. 538, datë 26. 05. 2009
"PËR LIÇENCAT DHE LEJET QË TRAJTOHEN NGA OSE NËPËRMJET QËNDRËS KOMBËTARE TË LIÇENCIMIT (QKL) DHE DISA RREGULLIME TË TJERA NËNLIGJORE TË PËRBASHKËTA"

· Vendim Nr. 1295 date 29.12.2009
"PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.538, DATË 26.5.2009, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR LICENCAT DHE LEJET, QË TRAJTOHEN NGA APO NËPËRMJET QENDRËS KOMBËTARETË LICENCIMIT (QKL) DHE DISA RREGULLIME TË TJERA NËNLIGJORE TË PËRBASHKËTA”

· VKM Nr. 421, datë 15.5.2013
“PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 538, DATË 26.5.2009, “PËR LICENCAT DHE LEJET, QË TRAJTOHEN NGA APO NËPËRMJET QENDRËS KOMBËTARE TË LICENCIMIT (QKL) DHE DISA RREGULLIME TË TJERA NËNLIGJORE TË PËRBASHKËTA”, TË NDRYSHUAR”
 

· VKM Nr. 301, datë 05/04/2017,
“PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VKM NR. 538, DATË 26/05/2009, “PËR LICENCAT DHE LEJET QË TRAJTOHEN NGA APO NËPËRMJET QENDRËS KOMBËTARE TË BIZNESIT (QKB) DHE DISA RREGULLIME TË TJERA NËNLIGJORE TË PËRBASHKËTA”, TË NDRYSHUAR.

· LIGJ Nr. 6/2015
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10081, DATË 23.2.2009, “PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

· Ligji Nr. 131/2015
"PËR QËNDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT"

· VKM Nr.26, datë 20.1.2016
“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 538, datë 26.5.2009, të Këshillit të Ministrave Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta, e ndryshuar”

· Vendimi Nr.107, datë 10.02.2016
“Për një shtesë në Vendimin Nr.538, Datë 26.05.2009, "Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmejt Qëndrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta", të ndryshuar”

· Vendim Nr. 538, datë 26.5.2009
"PËR LICENCAT DHE LEJET QË TRAJTOHEN NGA APO NËPËRMJET QENDRËS KOMBËTARE TË LICENCIMIT (QKL) DHE DISA RREGULLIME TË TJERA NËNLIGJORE TË PËRBASHKËTA"

· Ligji Nr. 10081, datë 23.2.2009
"PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË" (Ndryshuar me ligjin nr.6/2015, datë 12.2.2015, botuar në FZ nr.31)
.

· Urdhër nr.1556/1, datë 30.3.2016
“Për Miratimin e numrit dhe përhapjes në territor të sporteleve të Qendrës Kombëtare të Biznesit”.

· Urdhër nr.25/3, datë 30.3.2016
“Për Miratimin e formatit të formularëve dhe çertifikatave për kryerjen nga Qendra Kombëtare e Biznesit të funksioneve të regjistrimit, licencimit dhe lejimit”.

· Urdhër Nr. 70, datë 18.04.2016
“Marrjen e masave për thjeshtëzimin e formalizimit të dokumentacionit të regjistrimit të biznesve në institucionet e administratës shtetërore”

· Ligji për njoftimin dhe konsultimin publik.

· Ligji për të drejtën e informimit.