Përmirësimi i cilësisë së shërbimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit

Projekti i GIZ ”Mbështetje për Harmonizimin e Legjislacionit Tregtar dhe Ekonomik me Acquis-në e BE-së” i financuar nga Qeveria Gjermane ka qenë një ndër mbështetësit kryesorë për Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Faleminderit Giz Albania!