Welcome, AnonymousNJOFTIM PËR DORËZIMIN E BILANCIT VJETOR KONTABËL DHE RAPORTEVE TË AUDITIT PRANË SPORTELEVE TË QKR-SËTë nderuar subjekte tregtare!


 

Mbështetur në Ligjin Nr. 9723/2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", VKM nr. 506/2007, subjektet duhet të dorëzojnë pranë sporteleve të QKR-së bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit të mbajtur sipas dispozitave të legjislacionit për kontabilitetin (në rastet kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme) dhe pasqyrat financiare. Dorëzimi i bilancit mund të kryhet në dy mënyra:   


1. Me aplikim pranë sporteleve të QKR-së.


2. Elektronikisht në adresën bilance@qkr.gov.al.Zgjedhja e kësaj mënyre kërkon që subjektet brënda datës 31 korrik 2014 të sjellin me postë të rekomanduar dokumentacionin financiar në format shkresor ose CD, si dhe aktin e përfaqësimit, dokumentin e identifikimit dhe vendimin e asamblesë së ortakëve/aksionerëvë në format shkresor, në adresën: Qendra Kombetare e Regjistrimit, Rruga, "Papa Gjon Pali II" Nr.3, Kati I. Formati elektronik i ruajtjes së bilancit duhet të jetë në PDF, PDF, JPG, JPEG, ose TIF.


 

-          Emri shoqërisë;

-          NUIS i subjektit (NIPT);

-          Vendimi i Gjykatës për subjektet që nuk kanë kryer regjistrim fillestar në QKR;

-          Viti ushtrimor.  
 
Në dorëzimin e këtyre dokumenteve duhet të mbahet në konsideratë:   

 

-          Miratimi i tyre nga asambleja e ortakëve/aksionarëve.

-          Aplikimi për depozitimin e bilancit vjetor kontabël pranë regjistrit tregtar, kryhet nga personat e autorizuar nëpërmjet aplikimit të drejtpërdrejtë pranë çdo sporteli shërbimi të QKR-së apo dhe elektronikisht në adresën e emailit: bilance@qkr.gov.al

-          Dokumenti i identifikimit (ID) për personin e autorizuar.


Afati i fundit i dorëzimit është data 31 Korrik 2014. Mosrespektimi i afatit ligjor përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë në vlerën 15,000 lekë, pika 3 neni 74, Ligji 9723/2007, i ndryshuar.

 

Subjektet që do të depozitojnë bilancet elektronikisht në adresën bilance@qkr.gov.al duhet të dërgojnë dhe me postë brënda datës 31 Korrik 2014, dokumentacionin e dërguar me email, si dhe të vërtetojnë nëpërmjet mandatit të postës dërgesën brënda datës së sipërcituar. Për dërgesat pas kësaj date do të aplikohen sanksionet. Nëse dokumentet përmbajnë pasaktësi, aplikimi do të refuzohet dhe kthehet me postë apo elektronikisht në adresën e subjektit (postare dhe elektronike).

 
 
Kujdes:   

 

Përjashtimisht vetëm për periudhën 1 - 31 Korrik 2014 sporteli qëndror i QKR-se në adresën, Rruga “Papa Gjon Pali i II-te”, Nr.3, Tiranë”, do të pranojë vetëm aplikime për dorëzimin e bilancit vjetor kontabël dhe raporteve të auditit.

 

Gjatë kësaj periudhe të gjitha aplikimet për regjistrim, do të vijojnë të kryhen normalisht pranë sportelit të QKR, Bashkia Tiranë, në adresën, “Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, Rr. “Kavajës”, ish Uzina Mekanike, Tiranë”.

 

Oraret e shërbimit për këto sportele do te jenë, nga e hëna në të enjte 08:00 – 15:00, të premten dhe të shtunën 08:00 – 14:00.

 

Për cdo informacion apo paqartësi, ju lutem na kontaktoni si më poshtë:

 

Tel: +35542250066 Fax: +3552273517

 

email: bilance@qkr.gov.al