Welcome, Anonymous
Të nderuar subjekte,

 

Ligji Nr. 9901/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, është ndryshuar me Ligjin nr. 129/2014.  Ndryshimi ligjor ka si objektiv kryesor përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri dhe përbën një ndryshim të rëndësishëm në legjislacionin tregtar.  Këto ndryshime hyjnë në fuqi në datën 07.11.2014.

 

Mbështetur në Ligjin nr. 129/2014, neni 40, pika 5, Qendra Kombëtare e Regjistrimit, ju njofton si më poshtë vijon:

 

1.      Asnjë shoqëri tregtare nuk mund të prishet për shkak të mospërmbushjes përpara kësaj date të kërkesave të nenit 230, të ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar.

 

2.      Shoqëritë tregtare të regjistruara në regjistrin tregtar përpara datës 20.05.2008, të cilat në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji ende nuk kanë adaptuar statutin e tyre me parashikimet e ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar, janë të detyruara që jo më vonë se 3 muaj pas datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji:

 

a)      të miratojnë ndryshimet e nevojshme në statutin e tyre për ta përputhur atë me  kërkesat e ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të  ndryshuar;

b)      t‘i regjistrojnë këto ndryshime të statutit pranë Qendrës Kombëtare të  Regjistrimit, sipas    ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Qendrën Kombëtare të  Regjistrimit”, të ndryshuar.

 

3.      Mospërmbushja e detyrimeve, sipas pikës 2, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë 30 000 lekë.

 

Kujdes:      Për këto subjekte, Qendra Kombëtare e Regjistrimit do të ndërpresë shërbimin deri në kryerjen e veprimeve.

 

4.      Afati 3-mujor, i përmendur në pikën 2, është afat për zbatimin e detyrimeve të  regjistrimit sipas pikës 2 dhe në asnjë rast, nuk mund të përdoret si  justifikim për moszbatimin e plotë të dispozitave në fuqi të ligjit nr. 9901, datë  14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar.

 

Duke klikuar në linkun Pyetje të shpeshta do të gjeni një informacion më të detajuar lidhur me këto ndryshime.

 

Në linkun  http://www.qkr.gov.al/nrc/documents/LIGJNr129.pdf, do të gjeni të pasqyruar ligjin Nr. 129/2014, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar.