Tiranë, më 22.11.2019

 

Të gjithë të interesuarve,

 

Lënda: Thirrje për shprehje interesi për Ekspertizë të jashtme në kuadër të Projektit “Crossborder Cooperation And Competitiveness for SMEs “3C4SME/No. 128/ 1st Call for Standard Projects”, Interreg IPA CBC Itali – Shqipëri – Mal i Zi, financuar nga Bashkimi Europian nwn Instrumentin e Asistencës së Para- anëtarësimit (IPA),

 

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “3C4SME”, 1st call for standard project / code .128/ Order Nr.74, date 07.11.2019

 

 Në kuadër të partneritetit në projektin “Crossborder Cooperation And Competitiveness for SMEs “3C4SME/No. 128/ 1st Call for Standard Projects”, Interreg IPA CBC Italy – Albani – Montenegro, Qendra Kombëtare e Biznesit, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

 

External expertise and services in performing on field researches, surveys, questionnaires and profiling of the potential interested parties, as well as preparation of the technical and legal rules and requirements for the establishment of guarantee cooperative instrument in Albania”

 

Dosja e plotë e tenderit është bashkë lidhur kësaj thirrjeje për shprehjeje interesti dhe përmban:

 • Udhëzime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës
 • Draft Kontrate Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse
 • Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit
 • Termat e Referencës
 • Eksperti kyç (përfshirë modeli për paraqitjen e listës së ekspertëve dhe CV së tyre)
 • Buxheti (që duhet të dorëzohet nga ofertuesi si Ofertë Financiare sipas modelit të dhënë)
 • Oganizimi dhe Metodologjia (që duhet të dorëzohet nga ofertuesi)
 • Identifikimi Financiar (që duhet të dorëzohet nga ofertuesi)
 • Identifikimi Juridik (që duhet të dorëzohet nga ofertuesi)

 

Informacione të tjera:

 • Tabela e përputhshmërisë administrative
 • Tabela e Vlerësimit
 • Formati i aplikimit në tender

 

Për detaje të plota për procedurat e tenderimit të ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve të PRAG dhe anekseve të tij të cilat mund ti shkarkoni në adresën e mëposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Mbetemi në pritje të marrjes së ofertës tuaj përpara afatit të përcaktuar në pikën 8, të Udhëzimeve.

Lutemi dërgojeni në adresën e përcaktuar në pikën 8.          

Aplikimet duhet të jenë në Anglisht dhe ato duhet të përmbajnë, një Ofertë Teknike dhe një Ofertë Financiare, të cilat duhet të dorëzohen në zarfa të ndara dhe të përmbajnë një set dokumentacioni origjinal të shënuar si “Origjinal” dhe 3 kopje, secila prej tyre të shënuara “Kopje”.

Ofertuesit e interesuar janë të ftuar të dorezojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

 1. Adresa e operatorit ekonomik ofertues ;
 2. Kodi i referencës i procedurës sw tenderit
 3. Fjalët ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe ekuivalentja frazë në shqip “Te mos hapet perpara sesionit te hapjes se tenderit”
 4. Emri i operatorit ekonomik ofertues.
 • OSE me postë ose postë me lajmërim marrje, dhe në këtë rast evidencë do të përbëjë pulla postare ose data e depozitimit, tëk

QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT

Adress: Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve, Tirana, Albania

 

 • OSE e dorëzuar dorazi nga ofertuesi ose nga një përfaqësues direkt tek zyrat e autoritetit kontraktor kundrejt një njoftim marrjeje të nënshkruar, në këtë rast ky njoftim do të përbëjë evidencën e marrjes, tek

QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT
Address:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve, Tirana, Albania

Monday – Thursday: 08:30 – 16:00

Friday: 08:30 – 13:30

Aplikimet pranohen deri më 23/12/2019 , brenda orës 16:00. Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Për më shumë informacion mbi kërkesat dhe kohëzgjatjen e kontratës, referojuni Termave të Referencës dhe dosjes së plotës të tenderit, që mund të gjenden në adresën: www.qkb.gov.al.

 

 

Shkarkoni dokumentat për dosjen e Tenderit:

 

1. Administrative Compliance Grid

2. Annex - Experts

3. annexvifif

4. annexvilefcompany

5. annexvilefind

6. Budget

7. Contract - General Conditions

8. Contract Notice

9. Draft - Contract

10. Evaluation Grid

11. Instruction to Tenderers

12.Organization & Methodology

13. Tender Form

14. TOR